office@ike.sk +421 904 350 390, +421 911 271 366

Vážený pán/pani,

aby ste si mohli u nás objednať tovar, potrebujeme vaše osobné údaje. Bezpečnosť vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé.  Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.

 1. Kto sme?

Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť IKE, spol. s r.o. IČO: 36 057 185 (ďalej len „prevádzkovateľ“).

 1. Aké osobné údaje spracúvame?
  Zákazník
  Aby sme vám mohli predať a doručiť tovar a plniť si všetky zákonné a zmluvné povinnosti s tým súvisiace, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu  meno, priezvisko, adresa pre doručenie, tel.č., email .

 2. Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje?
  Zákazník
  Vaše osobné údaje spracúvame za účelom predaja a doručenia tovaru a plnenia si povinností vyplývajúcich z tejto objrdnávky, zmluvy .

 3.  Aký je náš oprávnený záujem?
  Na právnom základe – oprávnený záujem, osobné údaje v rozsahu obrazového záznamu spracúvame kamerovým systémom, ktorý sníma okolie budovy nachádzajúcej sa na ulici Pôtor-Slatinka -Kamerový systém používame za účelom ochrany nášho majetku nachádzajúceho sa v tejto budove ako aj na ochranu osobných údajov, ktoré nespracúvame.

 4.  Ako nám môžete dať súhlas?
  Súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov nám môžete dať niektorým z týchto spôsobov:
  – cez email, poštou na adresu sídla;
 1. Ako môžete súhlas odvolať?
  Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať
  – zaslaním oznámenia na email, poštou na adresu .
 1. Komu vaše údaje poskytujeme?
  S vašim súhlasom poskytujeme osobné údaje spoločnostiam okruh tretích osôb, externý účtovník,poisťovne, a iným oprávneným subjektom.
 2. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?
  Účtovníctvo
  Účtovné doklady sa uchovávajú po dobu 10 rokov.
  Kúpne zmluvy
  Kúpne zmluvy sa uchovávajú dobu trvania zmluvy a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr. reklamácie.
  Evidencia reklamácii
  Dokumenty vzťahujúce sa k reklamácii sa uchovávajú po dobu 5 rokov.
  Vymáhanie pohľadávok/Súdne spory
  Dokumenty týkajúce sa súdnych sporov sa uchovávajú po dobu 10 rokov.
 3. Kam prenášame vaše osobné údaje?
  Vaše osobné údaje nezamýšľame preniesť do tretej krajiny. 
 4. Na koho sa môžete obrátiť?
  Ak máte akékoľvek otázky či podnety týkajúce sa osobných údajov, môžete sa obrátiť na
  Meno a priezvisko:Ing. Marian Koštial, email: office@ike.sk 
 5. Nie ste spokojný?
  Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email: office@ike.sk. Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

 6. Ako spracúvame vaše osobné údaje?
  Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme.

 7. Aké sú Vaše práva?
  Právo na prístup k údajom
  Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto  spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou. 
  Právo na opravu
  Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie. 
  Právo na vymazanie
  Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak
 • už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli;
 • odvoláte svoj súhlas;
 • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov;
 • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne;
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;
 • ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet;

  Právo na obmedzenie spracúvania
  Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ vašej žiadosti vyhovieme, vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania vašich údajov dôjde, ak
  – nám oznámite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť;
  – spracúvame vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili;
  – vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;
  – namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.

  Právo na prenosnosť údajov
  Máte právo žiadať, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo CSV), ktorá vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať, aby sme vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.

  Právo namietať
  Máte právo namietať, že spracúvame vaše osobné údaje. Ak vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky vaše osobné údaje vymažeme. Ak vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:
  – na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,
  – z dôvodu nášho oprávneného záujmu,
  – vytvárania zákazníckeho profilu,
  môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.

   Tieto práva môžete uplatniť :
  S vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov:
  – emailom na ike1@ike.sk
  – na adrese sídla IKE, spol. s r.o ,Slatinka 176, 991 03 Pôtor
  Všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte. 
 1. Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?
  Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné  a bezpečnostné opatrenia všetky osobné údaje spracúvané na serveri našej spoločnosti sú šifrované. 
 1. Záverečné ustanovenia
  Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia dňa 24.5 2018. Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti. O každej zmene budete informovaný mailom.